facebook tracking
Tillbaka till Data & Privacy

Integritetspolicy

Sekretesspolicy för rekrytering

Tjänsten för hantering av rekryteringar och förenkling av anställningsprocessen ("Teamtailor") drivs av Teamtailor på uppdrag av Releasy Customer Management ("Personuppgiftsansvarig" "vi" "oss" etc.). Tjänsten för att hantera referentagningar ("Refapp") drivs av Refapp på uppdrag av Releasy Customer Management ("Personuppgiftsansvarig", "vi" "oss" etc.). Det är viktigt att de personer som använder Teamtailor ("Användarna") samt Refapp ("Referenserna") är säkra på, och är informerade, om hur vi hanterar deras personuppgifter i rekryteringsprocessen. Vi strävar efter att upprätthålla högsta möjliga standard när det gäller skydd av personuppgifter. Vi behandlar, hanterar, använder och skyddar Användarens samt referensens personuppgifter i enlighet med denna sekretesspolicy ("Sekretesspolicy").

1. Allmänt

Vi på Releasy är Personuppgiftsansvarig i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Användarnas personuppgifter behandlas med syftet att hantera och underlätta rekrytering av anställda till vår verksamhet.

2. Insamling av personuppgifter

Vi ansvarar för behandlingen av de personuppgifter som Användarna samt Referenserna bidrar till Teamtailor respektive Refapp, eller för de personuppgifter som vi på andra sätt samlar in med avseende på dessa två tjänster.

När och hur vi samlar in personuppgifter
Teamtailor: Vi samlar in personuppgifter om Användare från Användare, när Användare;

 • gör en ansökan via Teamtailor eller på annat sätt lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part, t.ex. Facebook eller LinkedIn;
 • använder Teamtailor för att ansluta till vår personal, genom att lägga till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part, till exempel Facebook eller LinkedIn; och
 • tillhandahåller identifierbara uppgifter i chatten (som tillhandahålls via Teamtailors webbplats) och sådana uppgifter som är relevanta för ansökningsförfarandet.

Vi samlar in data från tredje part, som Facebook, LinkedIn och via andra offentliga källor. Detta kallas "Sourcing" och utförs manuellt av våra anställda eller automatiskt i Teamtailor.

I vissa fall kan befintliga anställda göra rekommendationer om potentiella arbetssökande. Sådana anställda kommer att lägga till personuppgifter om potentiella arbetssökanden i teamtailor. I de fall detta görs anses den potentiella arbetssökanden som Användare inom ramen för denna sekretesspolicy och kommer att informeras om behandlingen.

När och hur vi samlar in personuppgifter
Refapp: Vi samlar in personuppgifter om Referensen från kandidat, när kandidaten;

 • Efter att kandidaten pratat med sin referens, ger ut referensens namn, mailadress samt mobilnummer till oss för vidare kontakt.

Kategorier av personuppgifter som är insamlade och som behandlas
De kategorier av personuppgifter som kan samlas in via Teamtailor kan användas för att identifiera fysiska personer från namn, e-post, bilder och videor, information från Facebook och LinkedIn-konton, svar på frågor som ställts genom rekrytering, titlar, utbildning och annan information som Användaren eller andra har tillhandahållit via Tjänsten. Endast personuppgifter som är relevanta för rekryteringsprocessen samlas in och bearbetas.

I Refapp samlar vi in Referensens namn, mailadress, mobilnummer samt dennes omdöme om kandidatens tidigare arbetsprestationer.

Ändamålet och lagenligheten av behandlingen
Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är att hantera rekrytering. Lagligheten i behandlingen av personuppgifter är vårt legitima intresse att förenkla och underlätta rekrytering. Vi har även en rättslig förpliktelse att arkivera och spara informationen i 2 år efter avslutad process för bevisbörda vid en eventuell överklagan av tillsättning i enlighet med diskrimineringslagen.

Personuppgifter som behandlas med ändamålet aggregerad analys eller marknadsundersökning görs alltid oidentifierbara. Sådana personuppgifter kan inte användas för att identifiera en viss användare. Sådana personuppgifter anses därför inte som personuppgifter.

Godkännande från den registrerade
Både Användaren i Teamtailor samt Referensen i Refapp godkänner behandling av personuppgifter med Personuppgiftsansvariges ändamål att hantera rekrytering. 

Teamtailor: Användaren godkänner att personuppgifter samlas in via Teamtailor, när Användare;

 • gör en ansökan via Tjänsten, och lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredje part som Facebook eller LinkedIn, och att den Personuppgiftsansvarige kan använda externa sourcing-verktyg för att lägga till ytterligare information; och
 • använder Tjänsten för att ansluta till Personuppgiftsansvariges rekryteringsavdelning, och lägger till personuppgifter om sig själv personligen eller genom att använda en tredjepartskälla som Facebook eller LinkedIn.

Användaren godkänner också att Personuppgiftsansvarige samlar in offentligt tillgänglig information om Användaren och sammanställer dem för användning i rekryteringsändamål.

Refapp: Referensen godkänner att personuppgifter samlas in via Refapp, när Referensen;

 • I samråd med kandidaten, ställer upp på att vara referens och dennes personuppgifter skickas till oss; och
 • Accepterar att besvara ett referenstagningsformulär i Refapp.

Användaren och Referensen godkänner att personuppgifter som samlas in enligt ovanstående behandlas enligt nedanstående avsnitt Lagring och överföring samt hur länge personuppgifterna behandlas.

Lagring och överföring
De personuppgifter som samlas in via Teamtailor samt Refapp lagras och behandlas inom EU / EES, sådant tredjeland som anses av Europeiska kommissionen för att ha tillräcklig skyddsnivå eller behandlas av sådana leverantörer som har ingått sådana bindande avtal som helt uppfyller lagenligheten av överföringar till tredje land (som Privacy Shield) eller till andra leverantörer där tillräckliga skyddsåtgärder finns för att säkerställa de registrerades rättigheter. För att få dokumentation om sådana skyddsåtgärder, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna som anges i punkt 9.

Hur länge personuppgifterna behandlas
Vi behandlar personuppgifter från Användare i Teamtailor samt referenser i Refapp under hela rekryteringsprocessen. Efter avslutad rekryteringsprocess arkiveras rekryteringsprocessen där personuppgifter sedan ligger sparade i 2 år. Om du som Användare i Teamtailor eller Referens i Refapp önskar att dina personuppgifter inte behandlas för detta ändamål, kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt 9. Observera att du ej har möjlighet att få dina personuppgifter raderade förrän 2 år efter avslutad rekryteringsprocess. Läs mer under avsnittet "Ändamålet och lagenligheten för behandlingen"

3. Användarens och Referensens rättigheter

Användaren och Referensen har rätt att begära information om de personuppgifter som behandlas av oss genom att skriftligen underrätta oss genom att använda kontaktuppgifterna enligt punkt 9 nedan. Användare och Referens har rätt till en (1) kopia av de behandlade personuppgifter som tillhör dem utan kostnad. För ytterligare kopior har personuppgiftsansvarig rätt att ta ut en rimlig avgift på grundval av administrativa kostnader för sådan efterfrågan.

Användare och Referens har rätt till, vid behov, korrigering av felaktiga personuppgifter om, genom att skriftligen begära sådan korrigering med hjälp av kontaktuppgifterna i punkt 9 nedan.

Användaren och Referensen har under vissa omständigheter rätt till överföring av sina personuppgifter (dataportabilitet), vilket innebär rätten att få ut sina personuppgifter och överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig, så länge detta inte negativt påverkar andras fri- och rättigheter.

Användaren och Referensen har rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten angående behandling av sina personuppgifter, om Användaren anser att behandlingen av personuppgifterna strider mot aktuell personuppgiftslagstiftning.

4. Säkerhet

Vi prioriterar den personliga integriteten och arbetar därför aktivt för att Användares och Referensers personuppgifter behandlas med största försiktighet. Vi vidtar de åtgärder som rimligen kan krävas för att säkerställa att Användares personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och GDPR.

Överföring av information via internet och mobila nätverk, kan dock aldrig ske med helt riskfritt, varför all överföring sker på egen risk. Det är viktigt att Användare i Teamtailor också tar ansvar för att säkerställa att dennes uppgifter skyddas. Det åligger Användare i Teamtailor att tillse att dennes inloggningsuppgifter hålls hemliga.

5. Överföring av personuppgifter till tredje parter

Vi kommer inte sälja eller överföra Användares eller Referensers personuppgifter till tredje parter.

Vi kan dock komma att överföra personuppgifter till;

 • våra leverantörer och underleverantörer, i deras roll som personuppgiftsbiträden och underbiträden, enligt våra instruktioner, för tillhandahållandet av tjänsterna Teamtailor och Refapp;
 • myndigheter eller juridiska rådgivare i händelse av misstänkt brottslighet eller otillbörligt beteende; och
 • myndigheter, juridiska rådgivare eller andra aktörer, om det krävs av oss enligt lag eller myndighetens beslut.

Vi väljer noga partners för att se till att Användarens och Referensens personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Vi samarbetar med följande kategorier av personuppgiftsbiträden; Teamtailor och Refapp, som tillhandahåller systemen, server- och hostingföretag, företag för e-postutskick, företag för videobearbetning, företag för informationssökning, analytiska serviceföretag och andra företag med koppling till tillhandahållandet av Teamtailor och Refapp.

6. Aggregerad data (icke identifierbara personuppgifter)

Vi kan komma att dela aggregerad information till tredje part. Den aggregerade informationen har i ett sådant fall sammanställts från information som samlats in genom Teamtailor och Refapp och kan exempelvis bestå av statistik över internettrafik eller det geografiska läget för användandet av dessa två tjänster. Aggregerad information innehåller inte någon information som kan härledas till viss individ och utgör därmed inte personuppgifter.

7. Cookies

När Användare och Referenser använder Teamtailor samt Refapp kommer information om användandet att lagras genom cookies. Cookies är passiva textfiler som lagras av webbläsaren i Användarens eller Referensens enhet, såsom dennes dator, mobil eller surfplatta, vid uppkoppling mot någon av tjänsterna. Vi använder cookies för att underlätta användning av tjänsterna samt för att inhämta information såsom exempelvis statistik om användning av tjänsterna. Detta sker i syfte att säkerställa, underhålla och förbättra Teamtailor och Refapp. 

Användare och Referens kan när som helst neka användningen av cookies genom att ändra inställningar i sin enhet. Om så sker kan dock Användarens eller Referensens upplevelse av tjänsten försämras, exempelvis genom att vissa funktioner inte längre finns tillgängliga.

8. Ändringar

Vi har rätt att när som helst göra ändringar eller tillägg till sekretesspolicyn. Den senaste versionen av sekretesspolicyn kommer alltid att finnas tillgänglig här. En ny version anses vara kommunicerad till Användarna eller Referenserna när de antingen har fått ett e-postmeddelande som informerar om den nya versionen (med den e-postadress som anges i samband med användningen av Tjänsten) eller när användaren/referensen annars informeras av den nya sekretesspolicyn.

9. Kontakt

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor, använd följande kontaktuppgifter; Releasy Customer Management evelina.sundqvist@releasy.se

Jobbar du redan på Releasy Customer Management?

Var med i rekryteringen och hitta din nästa kollega!

email
@releasy.se
 • Annette Gren
 • Bella Letterbo
 • Björn Olsson
 • Bojan Antolin
 • Camilla Bäckelin
 • Christina Boge
 • Christoffer Andersson
 • Daniel Engdahl
 • Emma Sjöqvist
 • Frans Claesson
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor